Tulosta

Ammattipätevyysjatkokoulutukset

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyysjatkokoulutukset pyörivät kurssikeskuk-sessamme ’täysillä kierroksilla’. Voit valita tarjonnastamme avoimilta kursseilta itsellesi tai yrityksellesi sopivat koulutusohjelmat, sekä kurssipäivät tai sitten neuvotella suoraan asiakaspalvelumme kanssa yrityksellenne räätälöitävästä koulutusohjelmasta.
Olemme liikenneturvallisuusviraston hyväksymä koulutuskeskus ja käytämme koulutukseen vain ja ainoastaan liikenneturvallisuusviraston hyväksymiä koulutusohjelmia. Avointen kou-lutuspäivien koulutusohjelmat tällä hetkellä ovat:

Ennakoiva ajo

Tavoitteena on että kuljettajat osaavat tunnistaa työhönsä liittyviä riskejä sekä oppivat valmistautumaan niihin peremmin ja turvallisuuslähtöisemmin.
Koulutus antaa kuljettajille valmiuksia välttää vaaratilanteita ja kehittää ympäristöä ja polttoainetta säästävää ajotapaa.

Tieturva 1

Koulutuksen tavoitteena on lisätä tiellä työskentelyn turvallisuuteen liittyvää osaamista, Lisäksi opetellaan tunnistamaan työhön liittyviä vaaroja ja niiden hallintakeinoja.
Työntekijä oppii tuntemaan velvoittavat työturvallisuussäännöstöt.

Mahdollisuus Tieturva-1 kortin suorittamiseen.

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskoulutuksen tavoite on antaa jokaiselle linja- ja kuorma-autonkuljettajalle puitteet toimia niissä normaaleissa työolosuhteissa, joita kuljettaja työsään kohtaa.
Kuljettajan on kyettävä reagoimaan omalla toiminnallaan tilanteisiin, joista saattaa tulla työturvallisuusriski ilman oikeanlaista reagointia tai ennaltaehkäisevää toimintaa.

Ajo- ja lepoajat, piirturi ja kuormansidonta

Koulutuksessa käsitellään kuljettajan työpäivää rajoittavaa lainsäädäntöä sekä kuorman purkaus- ja lastaustapahtumiin liittyviä turvallisuusnäkökulmia.
Keskeisimpänä tavoitteena on vähentää sekä liikenteessä, että kuormankäsittelyssä tapahtuvia vahinkoja ja ’läheltä piti’ tilanteita.

Kuljettaja, päivitä asiakaspalvelutaitos

Koulutuksen tavoitteena on täydentää kuljettajien asiakaslähtöistä ajattelutapaa ja tuoda uusia näkemyksiä asiakaspalvelutyöhön.

Hätäensiapu

Tavoitteena on antaa kuljettajalle perustiedot ja taidot toimimiseen onnettomuustilanteissa ja sairauskohtauksen sattuessa.
Sisältää käytännön ensiapuharjoituksia.

TYKY-koulutus

Koulutuksen tavoitteena on saada kuljettajat pohtimaan omaa motivaatiotaan ja työhyvinvointiaan.
Osallistujat oppivat kuljettajille tärkeitä lihaskuntoharjoitteita sekä venyttelyjä ja konkreettisia ratkaisuja oman hyvinvoinnin kehittämiseksi.
Kuljettajat saavat myös rentoutua ja verkostoitua.


Kotisivuiltamme löydät avointen kurssien kalenterin ja myös ilmoittautumisen voit hoitaa kotisivujemme kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme p. 040 5050111, tarvittaessa asiakaspalvelumme vastaa myös mielellään ammattipätevyysjatkokoulutusta koskeviin kysymyksiin. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja koulutusohjelmiamme asiakaskunnalta saamamme palautteen mukaan.

Tartu rattiin ja tule kursseille!Linja- ja kuorma-autonkuljettajien ammattipätevyysjatkokoulutus, mitä se käytännössä tarkoittaa:


Ammattipätevyyden jatkokoulutus
Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi kuljettajalle annetaan jatkokoulutusta kuljettajan tehtävän kannalta keskeisissä perustason ammattipätevyyskoulutukseen sisältyvissä oppiaineissa. Jatkokoulutuksessa annetaan kuitenkin aina opetusta turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan vahvistamiseksi.
Ammattipätevyys on voimassa viisi vuotta perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta, ellei henkilön ajo-oikeus ole voimassa lyhyenpää aikaa. Ammattipätevyyden voimassaoloa voidaan jatkaa viideksi vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella. Jos ammattipätevyyttä ei ole pidetty voimassa jatkokoulutuksella, kuljettaja voi saattaa ammattipätevyyden uudelleen voimaan osallistumalla jatkokoulutukseen. Jatkokoulutus voidaan antaa jaksoissa. Jatkokoulutuksessa opetuksen kokonaismäärä on 35 tuntia. Opetus on annettava vähintään seitsemän tunnin jaksoissa. Kun opetus on annettu, koulutuskeskuksen on annettava siitä todistus. Jos opetus annetaan jaksoissa, koulutuskeskuksen on annettava siitä todistus kunkin jakson jälkeen. 

Mikäli henkilöllä on ammattipätevyys sekä linja-auto- että kuorma-autoluokkiin, hän voi ylläpitää ammattipätevyyden molempiin luokkiin suorittamalla kerran 35 tunnin jatkokoulutuksen viiden vuoden aikana.

Kuljetusyrittäjä
Kuljettajan on pidettävä mukana ja tarvittaessa esitettävä erillinen asiakirja jossa on merkintä ammattipätevyydestä. Poliisi voi keskeyttää ajon, mikäli kuljettajalla ei ole asiakirjaa mukanaan.
Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän saa luovuttaa kuljetettavaksi ainoastaan sellaiselle henkilölle, jonka ammattipätevyys on todettu asiakirjasta:

Kuljettajan ammattipätevyys:

  • Henkilöllä on C1- tai C -luokan ajo-oikeus myönnetty ennen 10.9.2009. Hänellä on oltava ammattipätevyys 10.9.2014 alkaen. Ammattipätevyys saavutetaan 35 tunnin jatkokoulutuksella. Ammattipätevyys on voimassa 5 vuotta, mikäli henkilön ajo-oikeus ei pääty aiemmin.
  • Henkilöllä on D1- tai D -luokan ajo-oikeus myönnetty ennen 10.9.2008. Hänellä on oltava ammattipätevyys 10.9.2013 alkaen. Ammattipätevyys saavutetaan 35 tunnin jatkokoulutuksella. Ammattipätevyys on voimassa 5 vuotta, mikäli henkilön ajo-oikeus ei pääty aiemmin.
  • Henkilöllä on C1- tai C -luokan ajo-oikeus myönnetty 10.9.2009 jälkeen. Henkilöllä on oltava erillinen ammattipätevyyskortti tai ajokortissa 95 erityisehto C1- tai C -luokassa. Mikäli henkilö suorittaa ammatillista kuljettajakoulutusta, niin henkilöllä on oltava ajokortin lisäksi oppilaitoksen myöntämä hyväksymisasiakirja ammattipätevyyskoulutuksessa olemisesta.
  • Henkilöllä on D1- tai D -luokan ajo-oikeus myönnetty 10.9.2008 jälkeen. Henkilöllä on oltava erillinen ammattipätevyyskortti tai ajokortissa 95 erityisehto D1- tai D -luokassa. Mikäli henkilö suorittaa ammatillista kuljettajakoulutusta, niin henkilöllä on oltava ajokortin lisäksi oppilaitoksen myöntämä hyväksymisasiakirja ammattipätevyyskoulutuksessa olemisesta.


Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyys
Kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskeva lainsäädäntö edellyttää ammattimaisessa liikenteessä toimivalta kuljettajalta ammattipätevyyttä. Ammattipätevyys on vaadittu henkilöliikenteessä 10.9.2008 ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen säädöksien mukaisesti.
Kuljettajien on osoitettava ammattipätevyys joko erillisellä ammattipätevyyskortilla tai ajokortilla, jossa on ammattipätevyydestä ilmoittava merkintä erityisehto 95.
Perustason ammattipätevyyttä ei vaadita linja-autonkuljettajalta, jonka linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008 ja kuorma-auton kuljettajalta, jonka kuorma-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009. Kuljettajan on kuitenkin saadakseen jatkaa laissa kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä tarkoitettuja kuljetuksia on suoritettava laissa säädetty jatkokoulutus viiden vuoden kuluessa edellä mainituista päivistä. Ammattipätevyys on voimassa viisi vuotta perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta. Ammattipätevyyden voimassaoloa voidaan jatkaa viideksi vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella, kuitenkin enintään ajaksi jonka ajokortin haltijan ajo-oikeus on voimassa.
Jos ammattipätevyyttä ei ole pidetty voimassa jatkokoulutuksella, kuljettaja voi saattaa ammattipätevyyden uudelleen voimaan osallistumalla jatkokoulutukseen.
Vaaditun koulutuksen suorittamisen jälkeen kuljettajan on haettava itselleen ammattipätevyyttä. Vaihtoehtoja on kaksi, joko erillinen ammattipätevyyskortti tai erityisehtomerkintä ajokorttiin. Erillistä ammattipätevyyskorttia haetaan Liikenteen turvallisuusviraston palveluntuottajalta ja merkintää ammattipätevyydestä ajokorttiin haetaan poliisilta.

Kuljettajan ammattipätevyyskortin hakeminen
Kuljettajan ammattipätevyyskorttia haetaan hakemuksella ja hakemukseen on liitettävä:

  1. valokuva, joka täyttää passivalokuvan vaatimukset ja on digitoitavissa. Valokuvana voidaan käyttää myös aikaisemmin ajoneuvoliikennerekisteriin talletettua valokuvaa;
  2. perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisen jälkeen ensimmäistä ammattipätevyyskorttia haettaessa todistus koulutuksen suorittamisesta tai kopio ammatillisesta tutkintotodistuksesta, jossa on merkintä mainitun koulutuksen suorittamisesta ja
  3. kopio ajokortista, jos ajokortti on myönnetty muualla kuin Suomessa.


Linkit
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/59/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:226:0004:0017:FI:PDF

Laki kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä 16.3.2007/273
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070273

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 640/2007 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070640

usein kysyttyä, tieliikenne ammattiliikenne, mihin ammattipätevyyttä tarvitaan
http://www.trafi.fi/palvelut/usein_kysyttya/tieliikenne_-_ammattiliikenne

 

Jatko etus banneri Perustaso etus banneri Yrityksille etus banneri Trafi etus banneri